arrow to the right Geld voor cultuur

Er zijn verschillende financiële middelen beschikbaar voor cultuuronderwijs. Door hier gebruik van te maken en bewuste keuzes te maken bij de besteding van budgetten heeft een school vaak meer geld dan gedacht.

Iedere school beschikt over financiële middelen voor cultuuronderwijs. Naast het basisbedrag zijn er verschillende manieren om de budgetten te verhogen.

Geld voor cultuuronderwijs op school
Via de Regeling prestatie box PO ontvangen scholen vanaf 2012-2013 jaarlijks een bedrag per leerling voor cultuureducatie. Voor schooljaar 2016/2017 is dat bedrag €11,64 per leerling. Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden en ervoor kiezen om meer of minder budget vrij te maken voor cultuuronderwijs. 
Daarnaast is vanuit de voormalige londo/velogelden een budget van €4,04 per leerling en ca. €95 per school beschikbaar. Dit budget is opgenomen in de lumpsum. Dat betekent dat het budget niet is geoormerkt en scholen dit naar eigen inzicht mogen besteden. 

Vanuit de voormalige londo/velogelden is er ook een budget van €4,04 per leerling en ca. €95 per school beschikbaar. Dit budget is opgenomen in de lumpsum. Dat betekent dat het budget niet geoormerkt en scholen dit naar eigen inzicht mogen besteden. Hoe kun je dan als school ervoor zorgen dat de €11,50 en de londogelden besteed worden aan cultuuronderwijs? Maak een cultuurbeleidsplan met een heldere begroting, waardoor je inzichtelijk maakt dat jouw school het beschikbare budget volledig wil besteden aan cultuuronderwijs.

Aanvulling budget
Er zijn diverse manieren om het budget voor cultuuronderwijs te verhogen. Denk hierbij aan fondsen die gelden beschikbaar stellen voor cultuuronderwijs, aan sponsoring en donaties en de ouderbijdrage. Daarnaast biedt crowdfunding mogelijkheden voor cultuuronderwijs.

Creatief omgaan met budgetten
Door kritisch te kijken naar projecten, lesmaterialen, scholing en naar de financiering hiervan, kun je voorkomen dat het basisbudget van €11,64 per leerling al bijna volledig is besteed, zonder dat er een activiteit heeft plaatsgevonden voor de leerlingen. Het lijkt bijvoorbeeld heel logisch om een dramamethode te financieren vanuit het lumpsumbudget voor cultuuronderwijs. Maar het lumpsumbudget voor leermiddelen kan hiervoor ook worden gebruikt. Een ICC-cursus kan betaald worden uit het budget voor deskundigheidsbevordering.

subtitle arrow to the right Meer weten?

ICC-cursus

Tijdens de cursus interne cultuurcoördinator wordt uitgebreid aandacht besteed aan geld voor cultuuronderwijs.

Bekijk cursus >

Prestatiebox

Informatie van de rijksoverheid over de prestatiebox.

Bekijk website >

Geld voor muziekonderwijs

Lees meer over nieuwe subsidieregelingen voor meer en beter muziekonderwijs op de basisschool

Lees meer >

LKCA: financiering van cultuur

Op de website van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) vind je veel informatie over financiering van cultuuronderwijs.

Bekijk website >