Geld voor cultuureducatie primair onderwijs

Je wilt kunst en cultuur een stevige plek geven op school. Maar dat kost geld, en waar haal je dat vandaan? Met wie moet je samenwerken om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen op het gebied van cultuureducatie? Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over waar het geld vandaan komt en met wie je kunt samenwerken. Lees verder voor een uitgebreide toelichting.

Er zijn voor scholen in Flevolande verschillende mogelijkheden om aan geld voor cultuureducatie te komen: vanuit de Rijksoverheid, het Flevolandse programma CultuurPlus of via overige kanalen. Lees hoe dit precies zit en welke bedragen er beschikbaar zijn.

1. De rijksoverheid

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) krijgt elke school een basisfinanciering voor alle kosten die ze maken, dit is de lumpsum. Dit geld komt binnen bij het schoolbestuur en kan direct door het bestuur en de school uitgegeven worden. Dit geld kan besteed worden aan cultuureducatie. Per 1 januari 2023 is het nieuwe wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs‘ ingegaan, dat alles een stuk eenvoudiger maakt. Zo zijn er zo’n 100 rekenregels geschrapt. Leermiddelen- en scholingsbudget zit nu ook in dit bedrag, evenals de oude prestatiebox- en velo-gelden, NPO en werkdrukverlagingsgeld. Dit betekent dat er een totaal basisbedrag per school en een bedrag per aantal leerlingen beschikbaar is. Er is dus geen aparte rekenregel meer voor cultuureducatie.

Hoe kun je hier in de praktijk mee om gaan?

Omdat cultuureducatie niet meer specifiek benoemd wordt binnen het lumpsum, is het belangrijk goed te overleggen over cultuureducatie met de directeur en het schoolbestuur. Een cultuurplan voor jouw school, waarin staat hoe je geld voor kunst en cultuur wilt uitgeven, kan hierbij helpen. Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie. Gebruik dus eventueel de bedragen die in het verleden werden gehanteerd voor Londo en prestatiebox (eerder was dit: € 111,53 per school en € 21,51 per leerling) met een indexering. Bespreek dit op tijd zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting van jouw school.

2. CultuurPlus

Het Rijk en de provincie Flevoland investeren in cultuureducatie met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 3, dat van 2021-2024 loopt. FleCk en haar partners ontwikkelden hiervoor het Flevolandse Cmk-programma CultuurPlus. Vanuit CultuurPlus is een matchingsbedrag voor scholen beschikbaar. Scholen die deelnemen aan een van de drie treden krijgen per leerling een bedrag dat zij kunnen besteden aan cultuureducatie. Het geld moet ten goede komen aan de kwaliteit van cultuureducatie en de doelen die de school hiervoor vooraf met de intermediair heeft bepaald. Het matchingsbedrag verschilt per trede. In schooljaar 2022-2023 zijn de volgende bedragen van toepassing per trede: 

  • Trede 1: Een school ontvangt 5 per leerling 
  • Trede 2: Een school ontvangt 10 per leerling 
  • Trede 3: Een school ontvangt 15 per leerling 

Hoe hoger het bedrag, hoe meer inzet van een school wordt gevraagd. Meer informatie.

De CultuurPlus-gelden die door een school worden ingelegd (zie voorwaarden) kunnen gecombineerd worden met de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Als de school ervoor kiest de NPO-gelden (deels) aan cultuureducatie te willen uitgeven, dan geldt het CultuurPlus-programma als een geschikte interventie om het lesprogramma in te vullen.

3. Overige budgetten

Ouderbijdrage 

Scholen kunnen ouders vragen om een vrijwillige financiële bijdrage van hun kind. Het schoolbestuur bepaalt de hoogte van dit bedrag en waaraan de ouderbijdrage wordt besteed. De medezeggenschapsraad van een school moet hiermee instemmen. De ouderbijdrage kan op deze manier ingezet worden voor cultuureducatie, bijvoorbeeld voor excursies. Een school is verplicht om in de schoolgids de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage te vermelden. Meer informatie. 

Fondsenwerving

Naast de hierboven genoemde opties zijn er nog andere mogelijkheden om extra geld aan te vragen via verschillende landelijke of regionale fondsen. Stem met jouw lokale cultuursteunpunt af wat de mogelijkheden zijn in jouw regio of gemeente.

  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) wil cultuur toegankelijk maken voor iedereen. En richt zich op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs. Kijk voor de recente regelingen op: cultuurparticipatie.nl.
  • Het Jeugdeducatiefonds richt zich in het bijzonder op scholen met veel kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.

Sponsoring en giften 

Scholen kunnen bedrijven of instellingen vragen om middels sponsoring een bijdrage te leveren aan een culturele activiteit. Let op dat sponsoring altijd een tegenprestatie vereist, zoals de weergave van een logo op een of meer middelen. Als school moet je dus bewust kiezen met wie je een (zichtbare) verbinding wilt aangaan. Behalve sponsoring kun je ook giften ontvangen. Deze vereisen geen tegenprestatie. 

Crowdfunding

Crowdfunding is ook een mogelijkheid om als school geld op te halen, als je samenwerkt met een creatieve maker of culturele instelling. Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Crowdfunding is de manier om je netwerk te activeren en een nieuw publiek te vinden voor jouw project. Iedereen die jouw idee interessant vindt, kan je co-financier zijn.

Meer weten? Wij helpen je graag verder

Neem contact met een van onze adviseurs.

Mail ons je vraag