19 november 2021

Sprint 8 vmbo: ideeën genereren

De vmbo-teams kwamen 19 november online samen voor sprint 8. Tijdens deze werksessie deelden ze de resultaten van hun leerlingenonderzoek met elkaar, genereerden tal van ideeën, doken dieper in de OPCE-stappen en bereidden een experiment voor.

Na sprint 7 op 30 september hebben de scholen een leerlingenonderzoek voorbereid en uitgevoerd. Arte College onderzocht de verschillen tussen KBL- en TL-leerlingen. Aeres VMBO Almere onderzocht voor de twee keer of de leerlingen weten wat een festival is. Buitenhout College heeft onderzocht of je leerlingen kunt laten leren zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Berechja College onderzocht waar leerlingen kunst mee associëren.

Divergeren naar ideeën

Vanuit de inzichten die de vier onderzoeken opleverden, verbreedden de deelnemers hun blik en bedachten zoveel mogelijk ideeën. In de eerste ronde gebruikten ze hiervoor de tool HKJ Brainstorm. De Hoe Kun Je-vragen helpen om de ontwerpvraag op te splitsen in kleinere sub-vragen. Hierdoor is het mogelijk zoveel mogelijk sub-oplossingen te bedenken. Na de HKJ-vragen geformuleerd te hebben, volgde een brainstorm over deze vragen. Voor de tweede ronde ideeëngeneratie kozen de deelnemers uit de tool Objecten brainstorm, Forced Fit en de 1+1 brainstorm.

Onderwijsslag: van ideeën naar concepten

De diverse ideeën zijn mogelijke bouwstenen, onderwijsactiviteiten, waarbij de leerling kennis maakt met zijn eigen culturele omgeving. In Studio VMBO ontwerpen we bouwstenen die voldoen aan de OCPE-competenties: Onderzoeken, Creëren, Presenteren en Evalueren. De deelnemers kregen na de brainstorms theorie gepresenteerd over het creatief proces dat de basis vorm voor elke te ontwikkelen bouwsteen.

In Studio VMBO maken de deelnemers vernieuwend cultuuronderwijs. Een belangrijk criterium daarbij is de leerlingen in de cultuurlessen een creatief proces doormaken. Dit gaat over  leren je eigen wereld vorm te geven, een hoopvolle toekomst te kunnen verbeelden, oplossingsrichtingen kunnen bedenken en dus heel goed te kunnen divergeren en convergeren.
We hebben gekeken naar verschillende modellen van een creatief proces. Bijvoorbeeld naar die worden gebruikt door het SLO en bij design thinking. Deze beschrijven veel stappen. Voor de vmbo-leerlingen hebben we gekozen voor de vier kernstappen onderzoeken, creëren, presenteren en evalueren.

Met deze kennis trechterden de deelnemers hun ideeën en kozen er uiteindelijk een of een paar om uit te werken tot een lesidee als bouwsteen.

Experiment

Voor de volgende sprint, op 31 januari, bereidden de teams een experiment voor. Hierdoor  kunnen ze met een minimale tijdsinvestering zoveel mogelijk leren over (een onderdeel van) een lesidee. Door met één of een paar ideeën  te experimenteren, ontdekken ze welk effect een idee heeft op de leerlingen en waar ze bij de verdere ontwikkeling rekening mee moet houden.