Veelgestelde vragen

We geven graag antwoord op je vragen over CultuurPlus. Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur je vraag naar info@cultuureducatieflevoland.nl en we staan je graag te woord.

INSCHRIJVEN

 • Onze school wil meedoen aan CultuurPlus. Hoe gaat dat in zijn werk?

  Leuk dat jullie willen deelnemen aan CultuurPlus! Stap 1 is het voeren van een intakegesprek met een intermediair uit jullie gemeente. Waarschijnlijk hebben jullie hierover al contact gehad.

  Je schrijft je uiterlijk 1 juni 2022 in bij de intermediair van de culturele instelling uit je eigen gemeente. Wil je weten wie jouw intermediair is? Kijk dan hier.

  Je ontvangt zo spoedig mogelijk na 1 juli informatie over de deelname aan CultuurPlus voor schooljaar 2022-2023.

 • Waarom zou onze school mee willen doen aan CultuurPlus?

  CultuurPlus geeft scholen een extra impuls om kwalitatief cultuuronderwijs te realiseren: financieel en door bewustwording over de plek van cultuur in haar onderwijs. Er is een matchingsbedrag per leerling beschikbaar. In de eerste trede is dit 5, in de tweede 10 en in de derde 15.

  Daarnaast hebben scholen recht op één gratis busrit en de scholen in trede 2 of 3 ook op een scholingsbudget van € 250. Dit is naast de uren aan inhoudelijke begeleiding en samenwerking met intermediairs en/of cultuurmakers met wie projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd.    

  Scholen kunnen altijd –los van CultuurPlus- aanspraak maken op zo’n €16 per leerling die voor cultuureducatie is bedoeld binnen de lumpsum. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om meer geld uit te geven, als ze daar ook de mogelijkheden toe hebben. Een overzicht van de beschikbare gelden voor cultuureducatie is hier te vinden.  

 • Wat is er veranderd in CultuurPlus na het pilotjaar 2021-2022?

  Het eerste jaar van CultuurPlus was een pilotjaar. We hebben onderzocht hoe CultuurPlus verbeterd kon worden zodat scholen nog meer eigenaarschap over hun cultuuronderwijs krijgen. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen:

  Vanaf schooljaar 2022-2023 gebruikt elke school uit elke trede één keer per jaar het zelfevaluatie-instrument Evi om haar stand van zaken, ambities en ontwikkeling op cultuuronderwijs in beeld te brengen. Alle nieuwe scholen vullen de Evi-vragenlijst nog vóór deelname aan CultuurPlus in. De bestaande scholen vullen Evi in de periode april/mei 2022 in. Nadat Evi is ingevuld, vindt met de intermediair een intake- cq. evaluatie-ambitiegesprek plaats.

  De voorwaarden voor deelname aan CultuurPlus in een van de drie treden zijn opnieuw geformuleerd, passend bij de lokale situatie. Deze voorwaarden worden (met het Evi-rapport) in het intake- cq. evaluatie-ambitiegesprek gebruikt om te kunnen bekijken of en welke trede geschikt is voor een school.

  Hoeveel elke school per leerling ontvangt vanuit CultuurPlus is per trede gewijzigd, zodat meer scholen in de basis kunnen deelnemen (en meer leerlingen in aanraking komen met cultuur). De nieuwe inleg en matchingsbedragen zijn per schooljaar 22-23:
  Trede 1: inleg €9,-, matching €5,-
  Trede 2: inleg €9,-, matching €10,-
  Trede 3: inleg €12,-, matching €15,-

 • Wat precies is de rol van onze intermediair?

  De intermediair van jouw lokale culturele instelling is er om jouw school te ondersteunen bij jouw CultuurPlus-plannen. Ze helpt bij het maken van keuzes voor deelname aan een van de treden, begeleidt bij het vormgeven van en werken vanuit je visie en ambities, koppelt jouw school aan cultuuraanbod en/of cultuurmakers, en evalueert jouw stappen om cultuuronderwijs op jouw school duurzamer en sterker te maken.

 • Hoeveel geld en tijd kost het ons om mee te doen?

  De kosten voor deelname aan CultuurPlus zijn gekoppeld aan de treden. Per trede legt de school een bedrag in per leerling. In trede 1 en 2 is dit € 9 en in trede 3 € 12. Bij trede 2 en 3 moeten jullie er bovendien rekening mee houden dat de school taakuren reserveert voor de cultuurcontactpersoon of icc’er om de verschillende taken uit te kunnen voeren. Dit geldt ook voor scholing van het team of individuele leerkrachten. In de voorwaarden per trede staat beschreven met welke investeringen de school rekening kan houden.  

 • Hoeveel taakuren voor de icc’er brengt elke trede met zich mee?

  Binnen elke trede is een richtlijn geformuleerd voor het aantal taakuren van een icc’er (ofwel aanspreekpunt cultuur in trede 1 of de cultuurcontactpersoon in trede 2). In trede 1 gaat het om 8 taakuren, in trede 2 om 20 tot 24 taakuren en in trede 3 om 36 tot 40 taakuren. In de voorwaarden per trede staat beschreven welke taken hieronder vallen.   

 • Wat gebeurt er als te veel scholen in een gemeente zich willen inschrijven in een bepaalde trede?

  Indien sprake is van te veel inschrijvingen in een gemeente (in elke gemeente kan een maximumaantal scholen deelnemen aan CultuurPlus), gebeurt het volgende: 
  – er vindt een loting plaats onder de scholen die zich tijdens een intake-, ambitie- of evaluatiegesprek hebben ingeschreven; 
  – de scholen die zijn uitgeloot, komen op een wachtlijst voor het volgende schooljaar. 

DE TREDES

 • Waar staan de trede 1, trede 2 of trede 3 precies voor?

  Een trede 1-school zit in een verkennende, aanbodgestuurde fase. Deze scholen willen kwalitatief goed cultuuronderwijs voor hun leerlingen en gebruiken CultuurPlus om een sterker en passender cultuuraanbod voor haar leerlingen samen te stellen.

  Een trede 2-school heeft haar cultuuronderwijs al goed op orde en wil dit verder ontwikkelen door met een cultuurmaker een cultuurproject op maat uit te voeren.

  Een trede 3-school wil haar cultuuronderwijs dat al heel goed staat verder verdiepen en borgen en gaat dit met een cultuurmaker in meerdere jaren realiseren.

  Het kiezen van de trede gebeurt in overleg met de lokale intermediair. Tijdens een intakegesprek bespreken de school en intermediair -aan de hand van de uitkomsten uit Evi- de visie van de school, de doelen van het programma en de voorwaarden per trede voor deelname. Van daaruit kijken jullie gezamenlijk welke trede het meest geschikt is voor jouw school.

 • Kun je binnen trede 1 ook activiteiten buiten het aanbod afnemen met de CultuurPlus-gelden?

  In principe niet. Het cultuureducatie-aanbod van jouw intermediair valt onder CultuurPlus-aanbod en is van Flevolande bodem. Als een school vanuit haar visie op cultuuronderwijs een andere activiteit wil inplannen, dan wordt dit vooraf besproken met de intermediair.   

 • Ben je verplicht als deelnemer in trede 2 of 3 om CultuurPlus-aanbod af te nemen?

  Nee. Als deelnemer kan je ervoor kiezen gebruik te maken van het cultuureducatie-aanbod van jouw lokale intermediair, als dit aansluit bij jullie visie op en plannen voor cultuuronderwijs. Het hoeft niet. 

 • Mag voor trede 2 en 3 ook CultuurPlus-geld worden ingezet voor aanbod van buiten Flevoland?

  Het is de insteek van CultuurPlus dat leerlingen hun Flevolandse culturele identiteit kunnen ontdekken en ontwikkelen en dat het CultuurPlus-budget daarom ten goede komt aan Flevolandse culturele organisaties en makers. Er mogen ook activiteiten van buiten de provincie onderdeel zijn van het CultuurPlus jaarplan of -meerjarenplanplan, mits ze inhoudelijk en qua doelstellingen passen binnen de visie op cultuur van de school én ten gunste komen van de programma’s die binnen CultuurPlus worden of zijn ontwikkeld. Visie en ambities worden met de lokale intermediair besproken.   

DEELNEMEN

 • Is meedoen met Cultuurplus noodzakelijk om goede cultuureducatie op school te realiseren?

  Nee. CultuurPlus geeft scholen wel een extra impuls om kwalitatief cultuuronderwijs te realiseren. Scholen ontvangen een matchingsbedrag per leerling en inhoudelijke begeleiding en samenwerking door intermediairs en cultuurmakers. Hierdoor is de kans groter dat scholen over meer bewustzijn t.a.v. het cultuuronderwijs gaan beschikken én daadwerkelijk stappen zetten om hieraan te werken. 

  Scholen kunnen altijd – los van CultuurPlus – aanspraak maken op zo’n €16 per leerling die voor cultuureducatie is bedoeld binnen de lumpsum. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om meer geld uit te geven, als ze daar ook de mogelijkheden toe hebben. Een overzicht van de beschikbare gelden voor cultuureducatie is hier te vinden.

 • Mogen we het CultuurPlus-geld meenemen naar een volgend schooljaar wanneer het niet is opgemaakt?

  Nee, dit is niet mogelijk. De gelden vanuit CultuurPlus moeten volledig besteed worden gedurende het schooljaar dat een school deelneemt. Indien toch een financieel overschot ontstaat, wordt dit afgestemd met de lokale intermediair of FleCk.   

  Wanneer de school de gelden bewust reserveert t.b.v. het kwalitatief passender uitvoeren van de culturele activiteiten in een later stadium, wordt dit gemeld bij de lokale intermediair. Dit is op eigen risico, omdat er geen gegarandeerde deelname is aan CultuurPlus in een volgend schooljaar.

 • Kunnen we een busrit opsparen voor het volgende schooljaar?

  Het opsparen van een busrit voor het jaar erna kan, maar is geheel op eigen risico omdat er geen gegarandeerde deelname aan CultuurPlus is in een volgend schooljaar. Wij adviseren de busrit te gebruiken gedurende het deelnamejaar. Wanneer scholen er toch voor kiezen hun busrit te bewaren, dan is het gebruik hiervan ‘onder voorbehoud’.

 • Mogen wij van het CultuurPlus-geld een extra busrit betalen?

  Nee, dit is niet mogelijk. Elke school heeft recht op één busrit per schooljaar. De rest van het Cultuur-Plus-budget is niet bedoeld voor vervoer maar voor culturele activiteiten voor de leerlingen, scholing, visie- of ambitie-ontwikkeling, of planontwikkeling met de cultuurmaker(s) met wie wordt samengewerkt.

 • Kunnen we de CultuurPlus-gelden combineren met de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs)?

  Ja, dit kan. Als de school ervoor kiest de NPO-gelden (deels) aan cultuureducatie te willen uitgeven, dan geldt het CultuurPlus-programma als een geschikte interventie om het onder-schoolse lesprogramma in te vullen. Trede 3-scholen, die plannen maken voor een langdurige samenwerking, moeten zich echter wel realiseren dat het NPO in eerste instantie is bedoeld voor twee jaar en het CultuurPlus-programma gericht is op een vierjarige samenwerking. Meer informatie over cultuureducatie in het Nationaal Onderwijs Programma is hier te vinden.  

  Scholen kunnen altijd – los van CultuurPlus – aanspraak maken op zo’n €16,- per leerling die voor cultuureducatie is bedoeld binnen de lumpsum. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om meer geld uit te geven, als ze daar ook de mogelijkheden toe hebben. Een overzicht van de beschikbare gelden voor cultuureducatie is hier te vinden.  

 • Kun je deelnemen aan CultuurPlus als je ook meedoet aan een 5e dag via Scala?

  Uitgangspunt voor deelname aan CultuurPlus is dat jouw school voldoet aan de Algemene voorwaarden voor deelname en de voorwaarden per trede in jouw gemeente. Of hiervan sprake is, kun je in overleg met een intermediair vaststellen.

  Als jouw school meedoet aan Scala, ​dan kies je in het ieder geval de module Kunst en Cultuur. Binnen die module is het mogelijk om deel te nemen aan trede 1 en trede 2 van CultuurPlus. Trede 3 is niet mogelijk, omdat dit (ook tijdens de lessen) veel samenwerking tussen de school en een cultuurmaker vergt en er tijdens de 5e dag bij de cultuurlessen geen leerkrachten aanwezig zijn.

  Deelname van een Scalaschool aan CultuurPlus vergt maatwerk. Dit uit zich als volgt:

  – Een school die deelneemt aan trede 1 kiest uitsluitend aanbod van Kubus en Scala waarbij er geen groepsleerkracht aanwezig hoeft te zijn, zoals een cultuurcarroussel, een vakdocent in de klas of een module via Scala. Neem contact op met jouw plaatselijke intermediair van Kubus en bespreek samen de mogelijkheden.
  – Een school die deelneemt aan trede 2 zal een deel van de verplichte onderdelen van CultuurPlus niet tijdens een Scaladag kunnen inplannen. Denk bijvoorbeeld aan een teamtraining of de samenwerking tussen een groepsleerkracht en een cultuurmaker om tot een op-maat-project of -traject te komen. Houd hiermee rekening als je wilt deelnemen aan trede 2. De cultuurmaker waarmee je als Scala-school in trede 2 kunt samenwerken is een intermediair van Kubus.
  – De mogelijkheid voor het gebruik van een gratis CultuurPlus busrit geldt ook voor scholen die meedoen aan Scala. Deze busrit kan alleen niet tijdens de Scaladag ingezet worden.