Veelgestelde vragen

We geven graag antwoord op je vragen over CultuurPlus. Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur je vraag naar info@cultuureducatieflevoland.nl en we staan je graag te woord.

INSCHRIJVEN

 • Onze school wil meedoen aan CultuurPlus. Hoe gaat dat in zijn werk?

  Leuk dat jullie deel willen nemen aan CultuurPlus! Stap 1 is het voeren van een intakegesprek met een intermediair uit jullie gemeente. Waarschijnlijk hebben jullie hierover al contact gehad.

  Je schrijft je uiterlijk 1 juli 2021 in bij de intermediair van je culturele instelling uit je eigen gemeente. Wil je weten wie jouw intermediair is? Kijk dan hier.

  Je ontvangt zo spoedig mogelijk na 8 juli informatie over de deelname aan CultuurPlus voor schooljaar 2021-2022.

 • Waarom zou onze school mee willen doen aan CultuurPlus?

  Volgens ons is de reden tweeledig. CultuurPlus geeft scholen een extra impuls: financieel en qua bewustwording over de plek van cultuur in haar onderwijs. Scholen ontvangen per leerling € 3,-, € 9,- of € 15,- extra per schooljaar, een busrit en een scholingsbudget van € 250,-. Dit is naast de uren aan inhoudelijke begeleiding en samenwerking met intermediairs en/of cultuurmakers met wie projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd.   

  Scholen kunnen altijd –los van CultuurPlus- aanspraak maken op zo’n €16,- per leerling die voor cultuureducatie is bedoeld binnen de lumpsum. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om meer geld uit te geven, als ze daar ook de mogelijkheden toe hebben. Een overzicht van de beschikbare gelden voor cultuureducatie is hier te vinden.  

 • Wat precies is de rol van onze intermediair?

  De intermediair van jouw lokale culturele instelling is er om jouw school te ondersteunen in jouw CultuurPlus-plannen. Ze helpt je bij het maken van keuzes voor deelname aan een van de treden, begeleidt je bij het vormgeven van je visie en ambities, koppelt je aan cultuuraanbod en/of cultuurmakers, en evalueert en begeleidt in je stappen om cultuuronderwijs op je school duurzamer en sterker te maken.  

 • Hoeveel geld en tijd kost het ons om mee te doen?

  De kosten voor deelname aan CultuurPlus zijn gekoppeld aan de tredes. Per trede legt de school een bedrag in per leerling. In trede 1 en 2 is dit € 9,- en in trede 3 € 12,-. Bij trede 2 en 3 moeten jullie er bovendien rekening mee houden dat de school taakuren reserveert voor de cultuurcontactpersoon of icc’er om de verschillende taken uit te kunnen voeren. Dit geldt ook voor scholing van het team of individuele leerkrachten. In de voorwaarden per trede staat beschreven met welke investeringen de school rekening moet houden.  

 • Hoeveel taakuren voor de icc’er brengt elke trede met zich mee?

  Binnen elke trede is een richtlijn geformuleerd voor het aantal taakuren van een icc’er (ofwel aanspreekpunt cultuur in trede 1 of de cultuurcontactpersoon in trede 2). In trede 1 gaat het om 8 taakuren, in trede 2 om 20 tot 24 taakuren en in trede 3 om 36 tot 40 taakuren. In de voorwaarden per trede staat beschreven welke taken hieronder vallen.   

 • Wat gebeurt er als te veel scholen in een gemeente zich willen inschrijven in een bepaalde trede?

  Indien sprake is van te veel inschrijvingen in een gemeente (in elke gemeente kan een maximumaantal scholen deelnemen aan CultuurPlus), gebeurt het volgende: 
  – er vindt loting plaats onder de scholen die zich na de intake hebben ingeschreven; 
  – de scholen die zijn uitgeloot, komen op een wachtlijst voor het volgende schooljaar. 

DE TREDES

 • Waar staan de trede 1, trede 2 of trede 3 precies voor?

  In trede 1 zijn de meeste scholen nog enigszins verkennend met cultuuronderwijs bezig. Dit gebeurt wel bewust, vanuit visie van de school. Deze scholen willen kwalitatief goed cultuuronderwijs voor hun leerlingen en kiezen daarvoor uit het basisaanbod met het keurmerk CultuurPlus.   

  In trede 2 zijn de scholen al verder. Ze willen een schooleigen project ontwikkelen, dat aansluit op hun schoolvisie op cultuur. Gedurende een jaar gaan deze scholen een samenwerking aan met een cultuurmaker. Er wordt geëxperimenteerd met hoe cultuuronderwijs een vaste plek kan krijgen in het onderwijsprogramma van de school.  

  In trede 3 willen de scholen hun cultuuronderwijs verdiepen en borgen. Deze scholen ontwikkelen – samen met cultuurmakers – leerlijnen die in het lesprogramma zijn ingebed. Er is dan sprake van een structurele, meerjarige samenwerking met cultuurmakers, vanuit visie en ambities voor cultuur.  

  Het kiezen van de trede gebeurt in overleg met de lokale intermediair. Tijdens een intakegesprek bespreken de school en intermediair de visie van de school en doelen van het programma en voorwaarden per trede voor deelname. Vandaar uit kijken jullie gezamenlijk welke trede het beste past bij de school past.   

 • Kun je binnen trede 1 ook activiteiten buiten het basisaanbod afnemen met de CultuurPlus-gelden?

  In principe niet. Het samengestelde basisaanbod in trede 1 heeft een kwaliteitskeurmerk en is van Flevolande bodem. Als een school toch vanuit haar visie op cultuuronderwijs een andere activiteit wil inplannen, dan wordt dit vooraf besproken met de intermediair.   

 • Ben je verplicht als deelnemer in trede 2 of 3 om basisaanbod af te nemen?

  Nee. Als deelnemer kan je ervoor kiezen gebruik te maken van het basisaanbod met CultuurPlus-keurmerk, als dit aansluit bij jullie visie op en plannen voor cultuuronderwijs, maar het hoéft niet.  

 • Mag voor trede 2 en 3 ook CultuurPlus-geld worden ingezet voor aanbod van buiten Flevoland?

  Het is de insteek dat het CultuurPlus-budget ten goede komt aan Flevolandse culturele organisaties en makers. Er mogen ook activiteiten van buiten de provincie onderdeel zijn van het cultuurplan, mits ze inhoudelijk en qua doelstellingen passen binnen de visie op cultuur van de school én ten gunste komen van de programma’s die binnen CultuurPlus worden of zijn ontwikkeld. Visie en ambities worden met de lokale intermediair besproken.  

DEELNEMEN

 • Is meedoen met Cultuurplus noodzakelijk om goede cultuureducatie op school te realiseren?

  Nee, CultuurPlus geeft scholen een extra impuls; financieel en qua bewustwording over de plek van cultuur in haar onderwijs. Scholen ontvangen per leerling € 3,-, € 9,- of € 15,- extra per schooljaar, een busrit en een scholingsbudget van € 250,-. Dit is naast de uren aan inhoudelijke begeleiding en samenwerking met intermediairs en/of cultuurmakers met wie de projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd.

  Scholen kunnen altijd – los van CultuurPlus – aanspraak maken op zo’n €16,- per leerling die voor cultuureducatie is bedoeld binnen de lumpsum. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om meer geld uit te geven, als ze daar ook de mogelijkheden toe hebben. Een overzicht van de beschikbare gelden voor cultuureducatie is hier te vinden.

 • Mogen we het CultuurPlus-geld meenemen naar een volgend schooljaar wanneer het niet is opgemaakt?

  Nee, dit is niet mogelijk. De gelden vanuit CultuurPlus moeten volledig besteed worden gedurende het schooljaar dat een school deelneemt. Indien toch een financieel overschot ontstaat, wordt dit afgestemd met de lokale intermediair of FleCk.   

  Wanneer de school de gelden bewust reserveert t.b.v. het kwalitatief passender uitvoeren van de culturele activiteiten in een later stadium, wordt dit gemeld bij de lokale intermediair. Echter is dit op eigen risico, omdat er geen gegarandeerde deelname is aan CultuurPlus in een tweede jaar.  

 • Kunnen we een busrit opsparen voor het volgende schooljaar?

  Het opsparen van een busrit voor het jaar erna kan, maar is geheel op eigen risico omdat er geen gegarandeerde deelname aan CultuurPlus is in een tweede jaar. Wij adviseren de busrit te gebruiken gedurende het deelnamejaar. Wanneer scholen er toch voor kiezen hun busrit te bewaren, dan is het gebruik hiervan ‘onder voorbehoud’.

 • Mogen wij van het CultuurPlus-geld een extra busrit betalen?

  Nee, dit is niet mogelijk. Elke school heeft recht op één busrit per schooljaar. De rest van het Cultuur-Plus-budget is niet bedoeld voor vervoer maar voor culturele activiteiten voor de leerlingen, scholing, visie- of ambitie-ontwikkeling, of planontwikkeling met de cultuurmaker(s) met wie wordt samengewerkt.

 • Kunnen we de CultuurPlus-gelden combineren met de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs)?

  Ja, dit kan. Als de school ervoor kiest de NPO-gelden (deels) aan cultuureducatie te willen uitgeven, dan geldt het CultuurPlus-programma als een geschikte interventie om het onder-schoolse lesprogramma in te vullen. Trede 3-scholen, die plannen maken voor een langdurige samenwerking, moeten zich echter wel realiseren dat het NPO in eerste instantie is bedoeld voor twee jaar en het CultuurPlus-programma gericht is op een vierjarige samenwerking. Meer informatie over cultuureducatie in het Nationaal Onderwijs Programma is hier te vinden.  

  Scholen kunnen altijd – los van CultuurPlus – aanspraak maken op zo’n €16,- per leerling die voor cultuureducatie is bedoeld binnen de lumpsum. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om meer geld uit te geven, als ze daar ook de mogelijkheden toe hebben. Een overzicht van de beschikbare gelden voor cultuureducatie is hier te vinden.