Geld voor cultuureducatie op jouw school

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan geld voor cultuureducatie te komen voor jouw school: vanuit de Rijksoverheid, het programma CultuurPlus of via overige kanalen. Lees hoe dit precies zit en welke bedragen er beschikbaar zijn.

1. De rijksoverheid

Iedere school krijgt elk jaar van Het Rijk een budget voor de bekostiging van diverse posten. Hieronder noemen we er drie die van invloed (kunnen) zijn op het budget voor cultuureducatie.  

Lumpsum

Scholen ontvangen jaarlijks een bedrag voor de kosten van personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling: de lumpsum. De scholen bepalen zelf hoe ze deze lumpsum besteden. Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal leerlingen (dat op 1 oktober van het jaar ervoor stond ingeschreven), de leeftijd van de leerlingen en het soort onderwijs. Het schoolbestuur ontvangt het geld en verantwoordt de besteding middels een financieel jaarverslag. Meer informatie.

In de lumpsum is een apart, vrij te besteden bedrag opgenomen voor culturele vorming (vanuit de oorspronkelijke Londo). Dit geld kan besteed worden aan bijvoorbeeld culturele activiteiten, de aanschaf van een methode en materiaal of scholing van personeel. Iedere school ontvangt in 2023:

  • Per kalenderjaar per school: 111,53
  • Per leerling: 4,65

Ander rijksgeld voor cultuuronderwijs viel tot vorig schooljaar onder ‘de prestatiebox’. Vanaf dit jaar vallen deze gelden echter ook onder de lumpsum. Het gaat om een bedrag van 16,86 per leerling (incl. De oorspronkelijke 3,- voor museumbezoek). Het bedrag komt binnen bij het schoolbestuur, die de besteding ervan verantwoordt in een jaarverslag. Het ministerie van OCW monitort of scholen het geld gebruiken voor cultuureducatie.  

Werkdruk verlagende middelen

Leerkrachten ervaren regelmatig een te hoge werkdruk. Om hieraan tegemoet te komen, ontvangt een school in schooljaar 2022-2023 per leerling 265 voor BO en 403 voor SBO. Scholen zijn vrij om dit budget naar eigen inzicht te besteden. Een van de manieren is het aanstellen van vakleerkrachten voor kunstzinnige oriëntatie. Zowel de schoolleiding als het schoolbestuur verantwoordt de besteding van het budget. Meer informatie. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In het schooljaar 2022-2023 krijgt elke school per leerling ongeveer €500,-  minimaal voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het schoolteam bepaalt met een schoolscan hoe de leerlingen ervoor staan en welke aanpak voor de coronavertragingen nodig is. De school formuleert vervolgens doelen en kiest uit een menukaart om passende, kansrijke interventies in het schoolprogramma uit te voeren. Onder doeleinde C ‘sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen’ valt cultuureducatie. Dit betekent dus dat de school extra geld kan inzetten voor cultuureducatie. De school is vervolgens vrij om het type activiteiten te bepalen. Wel moet het achterliggende doel zijn dat cultuureducatie effect heeft op de schoolprestaties. Meer informatie.

2. CultuurPlus

Het Rijk en de provincie Flevoland investeren in cultuureducatie met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 3, dat van 2021-2024 loopt. FleCk en haar partners ontwikkelden hiervoor CultuurPlus. Vanuit CultuurPlus is een matchingsbedrag voor scholen beschikbaar. Scholen die deelnemen aan een van de drie treden krijgen per leerling een bedrag dat zij kunnen besteden aan cultuureducatie. Het geld moet ten goede komen aan de kwaliteit van cultuureducatie en de doelen die de school hiervoor vooraf met de intermediair heeft bepaald. Het matchingsbedrag verschilt per trede. In schooljaar 2022-2023 zijn de volgende bedragen van toepassing per trede: 

  • Trede 1: Een school ontvangt 5 per leerling 
  • Trede 2: Een school ontvangt 10 per leerling 
  • Trede 3: Een school ontvangt 15 per leerling 

Hoe hoger het bedrag, hoe meer inzet van een school wordt gevraagd. Meer informatie.

De CultuurPlus-gelden die door een school worden ingelegd (zie voorwaarden) kunnen gecombineerd worden met de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Als de school ervoor kiest de NPO-gelden (deels) aan cultuureducatie te willen uitgeven, dan geldt het CultuurPlus-programma als een geschikte interventie om het lesprogramma in te vullen.

3. Overige budgetten

Ouderbijdrage 

Scholen kunnen ouders vragen om een vrijwillige financiële bijdrage van hun kind. Het schoolbestuur bepaalt de hoogte van dit bedrag en waaraan de ouderbijdrage wordt besteed. De medezeggenschapsraad van een school moet hiermee instemmen. De ouderbijdrage kan op deze manier ingezet worden voor cultuureducatie, bijvoorbeeld voor excursies. Een school is verplicht om in de schoolgids de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage te vermelden. Meer informatie. 

Sponsoring en giften 

Scholen kunnen bedrijven of instellingen vragen om middels sponsoring een bijdrage te leveren aan een culturele activiteit. Let op dat sponsoring altijd een tegenprestatie vereist, zoals de weergave van een logo op een of meer middelen. Als school moet je dus bewust kiezen met wie je een (zichtbare) verbinding wilt aangaan. Behalve sponsoring kun je ook giften ontvangen. Deze vereisen geen tegenprestatie. 

Meer weten? Wij helpen je graag verder

Neem contact met een van onze adviseurs.

Mail ons je vraag