arrow to the right De Culturele Haven

De Culturele Haven is een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs van Flevolandse bodem. Deze cultuurleerlijn wordt ontwikkeld door Nieuw Land, Museum De Paviljoens (1994-2013)/KAF, BonteHond en Kubus samen met en voor Flevolandse basisscholen in Dronten, Lelystad, Zeewolde, Urk en de Noordoostpolder. De vragen Waar kom ik vandaan? en Waar ga ik naartoe? worden beantwoord in cultuurlessen met thema's als 'Tijd' en 'Vroeger was hier de zee'. Het erfgoed en de culturele omgeving van Flevoland vormen samen met de drie kunstdisciplines (muziek, theater en beeldende kunst) de inhoud.

De leerlijn bestaat uit digibord-lespakketten met daarin:

  • Werkvormen en opdrachten rondom erfgoed, beeldende kunst, theater en muziek.
  • Inspirerende digibord-tools zoals quizen, (animatie)filmpjes, minidocumentaires en foto's.
  • Achtergrondinformatie over de unieke geschiedenis van Flevoland.

Elke school stelt zelf het lesprogramma samen door per groep drie lespakketten te kiezen. Deze drie lespakketten behandel je verspreid over één jaar. Daarnaast kun je één van deze drie lespakketten na behandeling in de klas verdiepen met workshops van professionele cultuurdocenten en excursies. De verdiepingslessen kun je bijvoorbeeld bundelen in een projectweek, maar kun je ook gedurende het schooljaar inplannen.
Alle lessen en activiteiten in De Culturele Haven grijpen in elkaar en bouwen op elkaar voort. Zoals dat bij andere schoolvakken zoals taal en rekenen ook het geval is. In totaal komt de uitvoering van de leerlijn neer op 20-30 uur cultuuronderwijs per groep per jaar.

Creativiteit en wereldoriëntatie
Bijzonder is dat de cultuurlessen van De Culturele Haven beginnen bij de eigen omgeving van het kind en aanhaken op het vak wereldoriëntatie van de school middels 'De Tien Tijdvakken van de Nederlandse Geschiedenis' van De Rooij. In de lessen ontdek je hoe onze vaderlandse geschiedenis terug te vinden is in het Flevolandse erfgoed en dat dit een geweldige bron kan zijn voor creatieve, multidisciplinaire cultuurlessen. De eigen omgeving en geschiedenis bieden het onderwerp of de aanleiding, waar kinderen met beeldende kunst, theater en muziek op kunnen reflecteren. Door de lessen dicht bij de belevingswereld van de leerling te houden blijft de stof beter hangen en ontwikkelen ze creatieve vaardigheden en nieuwe talen voor expressie. De leerlijn kan bovendien vakoverstijgend ingezet worden, bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en taal.

De leerling: culturele ontwikkeling
Een leerling die de leerlijn cultuuronderwijs tijdens zijn basisschoolcarrière heeft doorlopen, is cultureel onderlegd geraakt en ervaren op het gebied van erfgoed, muziek, theater en beeldende kunst. Hij heeft een goed beeld van zijn eigen culturele omgeving en kan daarop reflecteren. Hij beseft zich in een uniek stukje Nederland te zijn opgegroeid, kan zich op meerdere wijzen expressief uitdrukken, heeft het eigen talent ontdekt en is begonnen met het uitbouwen daarvan.

De leerkracht: trainingen en ondersteuning
Voor scholen die starten met De Culturele Haven wordt een kick-off voor de leerkrachten georganiseerd. De kick-off is een inspirerende middag waarin leerkrachten op actieve wijze kennismaken met de leerlijn.
Scholen die al langer deelnemen aan De Culturele Haven kunnen gebruik maken van trainingsprogramma's waarin het verder ontwikkelen van vaardigheden voor het werken met De Culturele Haven centraal staat.
Alle scholen kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding om de leerlijn op school tot een succes te maken.

Cultuureducatie met kwaliteit
De Culturele Haven is in de periode 2013-2016 ontwikkeld vanuit de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' van het Fonds voor Cultuurparticipatie en is ontstaan vanuit de gedeelde wens van provincie, onderwijs en de culturele partners om de veelal op zich staande cultuurlessen op school met elkaar en andere vakken te verbinden tot een samenhangend geheel.

Organisatie en samenwerking
De projectleiding van De Culturele Haven is ondergebracht bij FleCk, het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland. De vier instellingen die de leerlijn hebben ontwikkeld (Nieuw Land, Museum De Paviljoens (1994-2013)/KAF, BonteHond en Kubus) werken hierbij samen met:

  • De ontwikkelscholen PCB De Zevensprong uit Dronten, KBS De Golfslag uit Swifterbant, en SBO De Watergeus uit Lelystad.
  • De lokale partners voor cultuureducatie: De Meerpaal in Dronten, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, de cultuurmakelaar in Zeewolde, Flevomeer Bibliotheken op Urk,
  • Verschillende bijzondere individuele kunstenaars en cultuurdocenten
  • Flevolandse bedrijven als OMALA en organisaties als Waterschap Zuiderzeeland.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website www.deculturelehaven.nl of neem contact op met de projectleider Daniëlle Bijsmans (telefoon 0320 727 019, e-mail danielle@cultuureducatieflevoland.nl).terugTerug