arrow to the right Doorlopende leerlijnen

Een doorlopende leerlijn cultuur helpt bij de verankering van cultuuronderwijs op school en biedt structuur en houvast.

Voor vakken als rekenen en taal bestaan sinds langere tijd al doorlopende leerlijnen. Onder invloed van rijksbeleid worden nu ook doorlopende leerlijnen voor cultuuronderwijs ontwikkeld.

Het begrip doorlopende of doorgaande leerlijn is zeer breed. Een leerlijn zorgt voor een opbouw van tussendoelen en inhouden en leidt naar een bepaald einddoel. Een leerlijn kan dus binnen een vakdiscipline gebruikt worden om in een beredeneerde opbouw bepaalde vaardigheden en technieken aan te leren en verschillende materialen te gebruiken. Maar ook een theorie als Cultuur in de Spiegel kan gebruikt worden als basis voor een doorgaande leerlijn.
Door als school na te denken over wat je jouw leerlingen aan culturele bagage wilt meegeven en door stil te staan bij de manier waarop je dat wilt doen, kun je komen tot een doorgaande leerlijn.

SLO
Stichting Leerplan Ontwikkeling heeft een leerplankader voor kunstzinnige vorming voor het primair onderwijs gemaakt. Voor de disciplines beeldend, dans, muziek, drama en cultureel erfgoed is een leerplankader opgesteld dat de basis kan vormen voor een leerlijn cultuuronderwijs op school.

Leerlijnen in Flevoland
Ook in Flevoland zijn een aantal doorgaande leerlijnen ontwikkeld waar je als school gebruik van kunt maken. Onder meer De Culturele Haven en Mediaspoor zijn mooie voorbeelden van leerlijnen voor een of meerdere aspecten binnen cultuuronderwijs.

Doorlopende leerlijnen in het aanbod van cultuuraanbieders
Heb je als cultuuraanbieder een aanbod dat uit verschillende projecten bestaat, dan kun je er voor kiezen om een doorlopende leerlijn in je aanbod aan te brengen. Bestaat jouw aanbod bijvoorbeeld uit verschillende beeldende projecten en bereik je daarmee alle groepen binnen het basisonderwijs, dan kun je de projecten op elkaar laten aansluiten. Door voort te bouwen op de kennis en vaardigheden die leerlingen eerder hebben opgedaan kun je deze steeds verder uitbouwen. In dit voorbeeld kun je dus een leerlijn binnen de vakdiscipline beeldend gebruiken om in een beredeneerde opbouw bepaalde vaardigheden en technieken aan te leren en verschillende materialen te gebruiken.

Overige mogelijkheden voor leerlijnen
Een doorgaande leerlijn kan betrekking hebben op het binnenschools onderwijs. Maar voor brede scholen is het interessant om te onderzoeken of er ook een leerlijn gemaakt kan worden die het binnen- en buitenschoolonderwijs verbindt.
Daarnaast kun je als basisschool ook de samenwerking opzoeken met een school binnen het voortgezet onderwijs. Je kunt samen bekijken hoe cultuureducatie binnen het primair en voortgezet onderwijs beter op elkaar kunnen aansluiten.

subtitle arrow to the right Meer weten?

Cursus leerlijnen cultuuronderwijs

Leer meer over leerlijnen en de mogelijkheden hiervan voor cultuuronderwijs.

Bekijk cursus >

De Culturele Haven

De doorlopende cultuurleerlijn van Flevolandse bodem voor het primair onderwijs.

Bekijk website >

Mediaspoor

Een doorlopende leerlijn media-educatie voor groep 1 t/m 8. Mediaspoor legt de basis voor mediawijze leerlingen.

Lees meer hierover >

Kunst is Dichterbij dan je denkt

Een doorlopende leerlijn kunst en cultuur voor scholen in Almere vanuit de eigen leefomgeving Almere/Flevoland.

Lees meer hierover >

Leerplankader kunstzinnige oriëntatie

Een leerplankader voor kunstzinnige oriëntatie, ontwikkeld door SLO. Bruikbaar als basis voor je leerlijn.

lees meer hierover

Dag van de Cultuureducatie Flevoland: 2 november 2016

De Flevolandse cultuureducatiedag voor cultuuraanbieders en voor leerkrachten, cultuurcoördinatoren en directeuren van basisscholen in Flevoland.

Bekijk bijeenkomst >

Cultuur in de Spiegel

Een theoretisch kader dat je kunt gebruiken als basis bij het invullen van cultuureducatie op school.

Lees meer hierover >