arrow to the right Cultuureducatie in het Primair Onderwijs

Scholen in het primair onderwijs werken met kerndoelen en hebben budget voor cultuureducatie. Op welke manier scholen hun cultuurbeleid invullen staat hen vrij en is heel verschillend. 


Kerndoelen

Basisscholen werken met kerndoelen. Deze worden voorgeschreven door het ministerie van OCW.
De kerndoelen zijn streefdoelen en vormen de hoofdlijnen van de inhoud van het onderwijs. Een school bepaalt zelf hoe deze kerndoelen bereikt worden. De kerndoelen voor cultuureducatie vallen onder de leergebieden Kunstzinnige oriëntatie en Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Het leergebied Kunstzinnige oriëntatie omvat drie kerndoelen (54 t/m 56):

  • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 


Erfgoed valt zowel binnen het leergebied Kunstzinnige oriëntatie als binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit laatste leergebied oriënteren leerlingen zich op hun omgeving. Hierbij maken ze onder meer gebruik van erfgoed. Daarnaast is erfgoed nauw verbonden met geschiedenis en het ontwikkelen van historisch besef, dat ook tot het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld behoort.

Kunstvakken
Het aanbod kunstvakken verschilt per school. Onder de kunstvakken verstaan we de beeldende vakken, muziek, drama, dans en audiovisuele vorming. Scholen bepalen zelf hoeveel tijd ze hieraan besteden. Nog maar weinig scholen hebben een vakleerkracht voor de kunstvakken in dienst.

Doorlopende leerlijnen cultuureducatie
Voor vakken als rekenen en taal bestaan sinds langere tijd al doorlopende leerlijnen. Onder invloed van rijksbeleid worden nu ook doorlopende leerlijnen voor cultuureducatie ontwikkeld. Het begrip doorlopende of doorgaande leerlijn is zeer breed. Een leerlijn zorgt voor een opbouw van tussendoelen en inhouden en leidt naar een bepaald einddoel. Een leerlijn kan binnen een vakdiscipline gebruikt worden, maar ook een theorie als Cultuur in de Spiegel kan gebruikt worden als basis voor een doorgaande leerlijn. 

subtitle arrow to the right Meer weten?

Doorlopende leerlijnen

Scholen maar ook cultuuraanbieders werken met doorlopende leerlijnen cultuureducatie.

Bekijk pagina >